Your privacy (GDPR / AVG) at EZtronics

This section is in Dutch as we're a company based in The Netherlands and the dutch law applies to us.

You're more than welcome to contact us if you have any questions regarding your privacy and information processing at EZtronics.

Executive summary in English: We're processing all the data ourselves (webhosting, email, logging & backups) within the EU. No external cookies, analysers, trackers, pixels, heatmaps, Google Analytics or whatsoever is being used to track your browsing or to invade your privacy ! Only for payment and shipping we're dependant on external EU/NL based (Mollie & Post) and US based (PayPal & UPS) companies.

----


Privacybeleid EZtronics


Over ons privacybeleid


EZtronics is zeer actief in het beschermen van uw privacy. Daarom hebben wij al vele jaren geleden, al lang voordat de GDPR/AVG en de bekende 'cookie wetgeving' van kracht is geworden gekozen om geen enkele vorm van tracking toe te passen op onze klanten.


Kort samegevat: Bij EZtronics vindt alle ICT informatieverwerking (hosting, email, DNS en de administratie) in Europa plaats. Er wordt niets aan data uitgevoerd naar instanties buiten de EU (bijvoorbeeld naar de US) als u bij ons winkelt en vevolgens betaalt per iDEAL of per bankbetaling. Als u ervoor kiest om af te rekenen met PayPal dan wordt op dat moment in de tijd uiteraard data gedeeld met dit amerikaanse bedrijf.


Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van EZtronics. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.


Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens

opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking


Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware: Opencart


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van OpenCart, wij hosten onze website zelf, hierdoor delen wij geen privacy gevoelige data met externe partijen.


Uiteraard hebben wij gekozen voor SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden

regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.


Wij gebruiken geen tracking van onze klanten dmz cookies, pixels, Hotjar heatmaps, Facebook, Google Analytics of welke andere vorm van tracking dan ook. Wij zijn van mening dat het niet wenselijk is om surfgedrag van onze klanten met externe partijen te delen.


Email EZtronics


De email wordt op onze eigen server gehost en niet doorgestuurd naar welke externe partij dan ook. Er wordt dus geen data mining gedaan in de email berichten dus u ons stuurt.


Betalingsverkeer


Mollie


Mollie is een nederlands bedrijf welke volgens de EU richtlijnen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer verwerkt. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


PayPal


PayPal is een amerikaans bedrijf welke uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer verwerkt. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.Verzenden en logistiek


Algemene post service: PostNL, Correos, Posten, La Poste, DHL


Als u kiest voor verzending per (aangetekende) post dan maken wij gebruik de lokaal beschikbare post dienst. Dit kan een van de vele postbedrijven zijn waarmee het pakket wordt verstuurd of afgeleverd.

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens met de postbedrijven delen. Ook een telefoonnummer wordt meer en meer geeeist bij het aanmaken van een verzendlabel. De postbedrijven gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Het kan goed zijn de postbedrijven onderaannemers inschakelen, in dat geval worden uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.


UPS


Als u kiest voor verzending per UPS dan delen wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en telefoonnummer met UPS. Normaliter wordt ook uw emailadres met UPS gedeeld voor het automatisch uitsturen van tracking informatie naar uzelf. Als u dat niet wilt gaarne even een berichtje hierover, dan delen wij uw emailadres niet met UPS.


Facturatie en boekhouding


Daar kunnen we heel kort over zijn: Dit doen wij zelf zonder externe partijen.


Algemeen doel van de verwerking


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens


Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan EZtroncs op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.


Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.


In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.


Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich

hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.


Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten


U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van EZtroncs. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.


U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies


Wij gebruiken geen cookies van derde partijen voor tracking en profiling, onze webshop gebruikt alleen een cookie voor uw login.Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens


EZtronics

Hardveld 23

5482 DG Schijndel

Nederland

T: 0031-302421478

E: info@eztronics.nl


Contactpersoon voor privacyzaken


EZtronics

T: 0031-302421478

E: info@eztronics.nl